TRUE or FALSE: Salt (Sodium) Causes High Blood Pressure?

TRUE or FALSE: Salt (Sodium) Causes High Blood Pressure?


ÐÏ à¡± á>þÿ b d þÿÿÿ a ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á
b ð ¿ ç$ jbjb{x{x $D ç ÿÿ ÿÿ ÿÿ ˆ ” ” ” ” ” ” ” à à à à
ì þ x
z z
z z
z z
, ÿ R Q z ¦ ” ¦
x ” ” »
x x
x : ”
” x
x ¨ D ì , ” ” ” ”
x x
x ” ” x †Õ{Ç à J
. x x
Ñ 0 x
Ë x Ë x
x ” $* B* ph ÿ ç D ÿÿÿÿ
ÿÿ  z™ ÿÿ  z™ ÿÿ  z™ ÿÿ  z™ Ô ©
ç – Ë * + g ’ ÿ p Q Ü ) Ô u
á à
l í î ï ð ñ ò ó t u × Ø Ð Ñ Ž 8 l m ™ š
ˆ ‰ [ \ é ˜ 0 € € P   € ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € P   € ˜ 0
€ € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0
€ € P   € ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € P 0« ˜ 0 € € P
0« ˜ 0 € € P 0« ˜ 0 € € P   € ˜ 0 € € P 0« ˜ 0 € € P 0« ˜ 0 € € P
0« ˜ 0 € € P 0«€ ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê ˜ 0
€ € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0
€ € P О€ ˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € P О€
˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € P О€
˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € P О€ ˜ 0 € € P О€
˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€
˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € ð Ê€
˜ 0 € € ð Ê ˜ 0 € € ð Ê€ ˜ 0 € € P 0«€ + g ’ ÿ Q Ü ) Ô
u á à
l í t u × Ø Ð Ñ Ž 8 l m ™ ˆ ‰ é X  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € X
 Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € X  Ôw Ð
ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z
 Ôw Ð ÿ¿ € X  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € Z  Ôw Ð ÿ¿ € ÿÿ`Á ° X
°ï ÿ ÿÿ`Á ° X °ï ÿ ýÿ`Á ° X °ï ÿ ýÿ`Á ° X °ï ÿ¿ € ýÿ`Á
° X °ï ÿ¿ € ýÿ`Á ° X °ï ÿ¿ € ýÿ`Á ° X °ï ÿ¿ € ýÿ`Á ° X
°ï ÿ¿ € 0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0  
0   0   0  
0   ç$ t ç$ ! ç$ ç Œ ’ ˜
b h e m é Ú ß G J
r w é : : : ÿ@ € î î @§æ î î ß Ï ç 0 @ ÿÿ U n k n o w n ÿÿ ÿÿ ÿÿ
ÿÿ ÿÿ ÿÿ G T i m e s N e w R o m a n 5 € S y m b o l 3 A r i a l G G o u d y
O l d S t y l e q ˆ ðÐ h i+Û† ›áF u t e
6 + _ A ð ¥ À ´ ´ € 24 d / Š ò ` ð ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ
ÿÿÿ Ç µ ÿÿ S o d i u m A n d r e w K r a l s U s e r A n d r e w K r a l s U
s e r þÿ à…ŸòùOh «‘ +’³Ù0 ˜X ˜ ¨ ´ Ð
Ü ì 4 @
L X ` h p x ‘ Sodium Andrew Krals User Normal Andrew Krals User 8 Microsoft Word 11.5.6
@ þ>X @ –€HX^Ê @ ÈbÕN™Ê t e G W þÿÿÿPICTW d ÿ ÿþ , , ä ö ¡ ò
MSWD ä ö , Goudy Old Style
: – ý  . ( d w – *F Salt Ca ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )¨ u – ) ses – ýÀ F )@ – ) High ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )r – ) Bl – ýÀ F )2 o – ) od ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ); – ) Pressure – ýÀ
F )¾ – ) Ð ) Ri – ýÀ F )D g – ) ht? – ÿ X )B – ý  ( ð w – *F Acco – ýÀ F )r r
– ) ding ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )e – ) to – ýÀ F )/ – ) Dr. ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )M – ýÀ
F ) D – ), eepak ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )ƒ – ) C – ýÀ F )) h – ) opra, ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )v – ) in – ýÀ F )/ – ) his ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )B – ) b – ýÀ F ) o – ) ok ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )9 – ) Perf – ýÀ F )\ e – ) ct ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )) – ) Health, – ÿ X )« ‡ – †ý
%=( | w – )– ÒIn the West, the c – ýÀ F ( | À o – ) nnect – ýÀ F ) i – ) on ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )=- ) betw – ýÀ F )l e – ) en ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )8 – ) salt ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )\ a – ) nd – ýÀ F )>- ) hypertens – ýÀ F )Þ i – ) on ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)=- ) has – ýÀ F )L – ) been ( Â w conv – ýÀ F )l i – ) nci – ýÀ F )F n – )! g
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) enou – ýÀ F )t g – ) h ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) that – ýÀ
F )\ – ) many ÿþ – ÿýý@ ÿr )~ – ) patients – ÿ )¶ – ) w ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )% i
– ) th – ýÀ F )1 – ) hi – ýÀ F ). g – ) h ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) bl – ýÀ F ), o
– ) od ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ); – ) pressure – ýÀ F )½ – ) have ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)h – ýÀ F ) b – ) een ( w for – ýÀ F )B b – ) id – ýÀ F )- d – ) en ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )8 – ) to – ýÀ F )/ – ) eat any b ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )Î u – ) t the – ýÀ F
)i – ) smalles ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )¥ t – ) amou ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )’ n – ) ts
– ýÀ F )& – ) of ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ). s – )” alt. – ýÀ F )H – ) This ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )e – ) implied – ýÀ F )¯ – ) that ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )\ s – )” al ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )( t – ( N w was somehow an enemy. Now it i ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ( N ƒ s – ) known
– ýÀ F )­ ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) t – ) hat – ýÀ F )J – ) such ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)i – ) restrictions – ýÀ F )þ – ) were ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )i – ) too – ÿ )L – ( ” w
seve – ýÀ F )\ r – ) e – ýÀ F ) É – )+ Ó – ÿ X ) ‡ – †ý %=( Ú w – )– Con
– ýÀ F )f v – ) entional ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )¾ – ) wisdom – ýÀ F )± – ) assumes
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )º – ) th ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )1 a – ) t – ýÀ F ) ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ ) s – ) al ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )( t – ) so ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )@ m – )- ehow
– ýÀ F )y – ) causes ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) hi – ýÀ F ). g – ) h ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ ) – ) bl – ýÀ F ), o – ) od ( w pressure )Ì Ð ) and itÕs ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )¸ – ) true,
– ýÀ F )k – ) but ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )N – ) no ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )=t – ) for
– ýÀ F )Q – ) everyo – ýÀ F ) ne – ): . ) Dr. Myron Wein – ýÀ F ( % b – ) e – ýÀ F ) r
– ) ger, ( f w Dir – ýÀ F )N e – ) ctor ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )Z – ) of – ýÀ F ). – ) the
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )I – ) Hy – ýÀ F )C p – ) ertensi – ýÀ F )™ o – ) n ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ ) – ) Resear – ýÀ F )— c – ) h ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) Cen – ýÀ F )a t – ) er
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ), – ) at – ýÀ F )+ – ) the ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )I – ) Indiana
– ýÀ F )² – ) University ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )ì – ( ¬ w
Sch – ýÀ F )S o – ) ol ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ), – ) of – ýÀ F ). – ) Me – ýÀ F )J
d – ) ic – ýÀ F )& i – ) ne, ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )F – ) estimates – ýÀ F )Ò – ) that
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )\ – ) abou ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )r t – ) 2 ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ), 6
– ) percent – ýÀ F )º – ) of ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ). – ) people – ýÀ F )˜ – ) with ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )e – ) normal – ýÀ F )§ – ( ò w blood p – ýÀ F )± r – ) essure ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )‹ – ) and – ýÀ F )W – ) around ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )§ – ) 58 – ýÀ F ): – ) percent
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )« – ) with – ýÀ F )e – ) hi – ýÀ F ). g – ) h ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ ) – ) bl – ýÀ F ), o – ) od ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ); – ) pressure – ýÀ F )½ – ) are
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )E – ) Òsalt ( 8 w sensitive – ýÀ F )À . – ) Ó – ÿ X ) ‡ – †ý
%=( ~ w – )– Acc )U o – ýÀ F ) r – ) ding ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )e – ) to – ýÀ F )/ – ) the
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )I – ) National – ýÀ F )Ê – )
Institutes ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )× – ) of – ýÀ F ). – ) Health, ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)« – ) ÒSalt – ýÀ F )n – ) sensitivity ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )à – ) is – ýÀ F )# ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ ) a ÿþ – ÿýý@ ÿr ) – ( Ä w measure of how blo – ýÀ F ( Ä : o – ) d
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) pressure – ýÀ F )½ – ) responds ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )Í
– ) to – ýÀ F )/ – ) a ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ) – ) decrease – ýÀ F )¾ – ) in ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )/ – ) salt – ýÀ F )N – ) intake.Ó ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )³ – ) Simply (
w,put, restricting sodium will lower blood pre – ýÀ F (
[ s – ) sure ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )_ – ) in – ýÀ F )/ – ) many, ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)Œ – ) bu ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )t – ) for – ýÀ F )Q – ) sal ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )h – ) elps
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )Y – ) maintain the – ýÀ F ( Þ í – ) potassiu ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)¼ m – )- in – ýÀ F )>- ) the ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )I – ) cells, – ýÀ F )o – ) but ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )N – ) the – ýÀ F )I – ) sodium ÿþ – ÿýý@ ÿr )« – (
$ w and potassiu ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ( $ ™ m – )- balance – ýÀ F )¼ – ) is ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )# a – )’ s – ýÀ F ) – ) finely ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )~ t – ) uned – ýÀ
F )u – ) as ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )- t – ) hose – ýÀ F )h – ) of ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ). – ) calcium
– ýÀ F )² – ) and ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )W – ) phosp – ýÀ F )Œ h – ) orus ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )d – ( j w3or calcium and magnesium. Research has
found that ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ ( j M a – ) high )t – ) s – ýÀ F ) o – ) dium
ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )z – ) d – ýÀ F ) i – ) et ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )* – ) with – ýÀ
F )e – ( ° w low )Q potassiu ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹
)Ë m – )- intake – ýÀ F ) – ) influences ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )é – ) vascular
– ýÀ F )· – ) vo ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )5 l – ) ume – ýÀ F )e – ) and ÿÿ – ÿþþ 
ÿ¹ )W – ) tends – ýÀ F )| – ) to ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )/ – ) elevate – ýÀ F )š
– ) the ÿþ – ÿýý@ ÿr )I – ( ö w blood p – ýÀ F )± r – ) essure. ÿÿ
– ÿþþ  ÿ¹ )™ – ) Then – ýÀ F )‰ d – ). octors ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )‹ – ) may
– ýÀ F )^ – ) prescrib – ýÀ F )µ e – ) diuretics ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )Ó – ) that
– ýÀ F )\ – ) can ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )P – ) ca ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )0 u – ) se
– ýÀ F ), – ) even ÿÿ – ÿþþ  ÿ¹ )h – (? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X þÿÿÿZ
[ \ ] ^ _ ` þÿÿÿýÿÿÿc þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F ¯3I
™Ê e € 1 T a b l e ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ # Ë W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿ
$D S u m m a r y I n f o r m a t i o n ( ÿÿÿÿ , ÈX D o c u m e n t S u m m a r y I n f
o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Y C o m p O b j ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ X
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
þÿ ÿÿÿÿ À F Microsoft Word Document þÿÿÿNB6W Word.Document.8

Comments

(4 Comments)

 • Bob Haese

  An excellent review of the effects of sodium and other minerals on blood pressure.

 • LowBPdrugFree

  Great topic suggestion! I'll work on that! 🙂 Andy

 • Edit name

  Good advice, I cut out salt for a week. My BP has gone from 155/95 to 120/75.

 • Willy Q

  The breathing part is more about your O2 concentration not electrolyte balance. When your tissues are dying for oxygen the heart is going to respond by elevating blood pressure to get more blood (oxygen) to the tissues by elevating the heart rate, cardiac output. You can just breath deeply and slowly. it will not only saturate the blood with more oxygen and supply the tissues but it will also slow the heart rate. I have tested this with my hypertensive mother and myself and it lowers BP

 • Your email address will not be published. Required fields are marked *